Sign In
Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023
Ngày ban hành:
04/10/2023
Ngày có hiệu lực:
04/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023
Ngày ban hành:
30/12/2022
Ngày có hiệu lực:
30/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả  công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp  giai đoạn 2022-2025 
Ngày ban hành:
31/08/2022
Ngày có hiệu lực:
31/08/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
Ngày ban hành:
15/03/2022
Ngày có hiệu lực:
15/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
15/06/2021
Ngày có hiệu lực:
15/06/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Ngày ban hành:
03/06/2020
Ngày có hiệu lực:
03/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực