Sign In

Năm 2025, các hoạt động hành chính TP.HCM sẽ thực hiện trên nền tảng số

Trong năm 2024, TP.HCM sẽ thực hiện hiệu quả chuyển đổi số gắn liền với Đề án 06 và Nghị quyết 08; yêu cầu các sở ban ngành bám sát chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu đến cuối 2025, các hoạt động hành chính của Thành phố sẽ thực hiện trên nền tảng số…

Phát triển kinh tế số: Kỳ vọng năm 2024 với nhiều bứt phá

Phát triển kinh tế số: Kỳ vọng năm 2024 với nhiều bứt phá

Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, năm 2024 là năm “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số”, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế số nền tảng từ 20-25% và tổng doanh thu lĩnh vực này đạt 40 tỷ USD, từ đó tạo đà cho các mục tiêu chiến lược năm 2025 đề ra trong Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam.

Chuyển đổi số từ việc tham gia phát triển xã hội số

Chuyển đổi số từ việc tham gia phát triển xã hội số

Triển khai Ðề án số 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia", Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo Ðoàn các cấp trên địa bàn đẩy mạnh tham gia phát triển xã hội số.