Sign In

Chuyển đổi kép nền kinh tế: 'Vừa xanh lại vừa số'

Chuyển đổi kép nền kinh tế: 'Vừa xanh lại vừa số'

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu, tham gia rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sẽ đi tiên phong trong chuyển đổi kép xanh – số, đồng hành cùng các đối tác tài chính, ngân hàng về nguồn vốn thực thi chuyển đổi kép.

Cải cách hành chính,chuyển đổi số và công dân số

Cải cách hành chính,chuyển đổi số và công dân số

Tỉnh Đắk Nông tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ ngày càng hiệu quả, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp...