Sign In

Bạc Liêu: Dẫn đầu cả nước trong làm sạch dữ liệu hộ tịch

Cuối năm 2022, Bạc Liêu đã hoàn thành việc số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, là đơn vị thứ 3 trong cả nước hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch với 1.179.085 thông tin và chính thức chuyển dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp để khai thác, sử dụng. Đến năm 2023, Bạc Liêu là một trong 7 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện việc đối sánh, làm sạch dữ liệu dân cư. Dự kiến đến quý 3/2024, Bạc Liêu sẽ kết thúc hoàn thành và đi đầu cả nước đối với phần việc này.

Ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết Bạc Liêu là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đối sánh làm sạch dữ liệu số hóa Sổ hộ tịch, đối chiếu dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến hết quý 3/2024, tỉnh Bạc Liêu sẽ hoàn thành và dẫn đầu cả nước ở lĩnh vực này.
Việc chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh; bảo đảm toàn bộ Sổ hộ tịch lịch sử còn lưu trữ bằng thủ công (đủ điều kiện số hóa) được số hóa, tạo lập dữ liệu điện tử và liên thông, kết nối chuyển đổi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu điện tử, hoàn thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung trên toàn tỉnh. Đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong đăng ký hộ tịch trực tuyến; phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; thực hiện kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn.