Sign In

Hà Nội: Chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực ngành Tư pháp, ngay từ đầu năm 2024, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã bàn hành các kế hoạch và chủ động triển khai, thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP Hà Nội cho biết, Sở đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 29/2/2024 về “Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2024”; Kế hoạch số 23/KH-STP ngày 6/03/2024 về thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trong lĩnh vực tư pháp năm 2024.
Triển khai thực hiện Quyết định số 773/QĐ-UBND, ngày 6/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công TP Hà Nội. Phối hợp tốt với các cơ quan liên ngành trong việc phối hợp trao đổi, xác minh, cung cấp thông tin LLTP.
Sở tiếp tục triển khai thực hiện việc cập nhật thông tin LLTP đối với các thông tin đã tiếp nhận; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn TP Hà Nội. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, ngày 22/4/2024, Hà Nội đã triển khai thí điểm việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Để thực hiện tốt việc thí điểm, Sở Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; tổ chức tập huấn cho toàn bộ công chức Bộ phận một cửa, công chức Phòng LLTP và Đoàn thanh niên Sở về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.
Các ngày 22/4 và 23/4/2024, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã đến Sở Tư pháp khảo sát tình hình, chỉ đạo, động viên công chức giải quyết thủ tục hành chính và công chức hỗ trợ người dân thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

 

Đoàn thanh niên Sở Tư pháp TP Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. ẢNH: B.D

 

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 ban hành Báo cáo số 18/BC-BCĐ về tình hình, tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, về kết quả cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID, từ ngày 22/4 đến 14/5/2024, Sở Tư pháp TP Hà Nội thực hiện tiếp nhận 3.206 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP qua VNeID; tổng số hồ sơ đã trả kết quả điện tử về VNeID là 373 hồ sơ.
Việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID được thực hiện với thủ tục đơn giản, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Kết quả thực hiện đối với nhóm dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tính đến ngày 14/5/2024, TP đã tiếp nhận 105.941 hồ sơ liên thông khai sinh và 6.263 hồ sơ liên thông khai tử; tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến khai sinh đạt 99% và khai tử đạt gần 32%. Việc thực hiện cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu về đơn giản hóa TTHC và cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC đem lại nhiều lợi ích cho người dân và cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý.

thudna