Sign In

Lào Cai chuẩn bị thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường vừa ký ban hành văn bản số 2687/UBND-KSTT ngày 24/5/2024 về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã có ý kiến chỉ đạo: giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu tài liệu mô hình kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo tài liệu hướng dẫn tại Văn bản số 4031/TCTTKĐA để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng, kết nối, nhân lực triển khai.
Trên cơ sở đó xây dựng lộ trình cấp phiếu lý lịch tư pháp triển khai trên VNeID từ giờ đến 01/7/2024, gửi Tổ Công tác triển khai Đề án 06 qua Cục C06 - Bộ Công an, UBND tỉnh trước ngày 30/5/2024.

Mô hình tổng quan của hệ thống Cấp lý lịch tư pháp.

Giao Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID (tại Văn bản số 4031/TCTTKĐA), đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết (thiết bị, nhân lực…) để sẵn sàng triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được nhanh chóng, thông suốt; Đẩy mạnh số hóa, làm sạch thông tin trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng chậm trả kết quả cho công dân do chưa đảm bảo cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống để thực hiện tra cứu.
Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn tại Văn bản số 4031/TCTTKĐA để sẵn sàng triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID (thực hiện tiếp nhận, xem các yêu cầu tra cứu xác minh, xác minh, trả kết quả…).

thudna