Sign In

Sở Tư pháp Bắc Kạn họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 22/4/2024, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số quý I/2024 và bàn giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC, Chuyển đổi số của Sở Tư pháp năm 2023. Bà Hà Thị Đào, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số (Ban chỉ đạo) của Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, chuyên viên Văn phòng, phòng chuyên môn thuộc Sở là thành viên Ban chỉ đạo.

Năm 2023, chỉ số CCHC của Sở xếp thứ 4/19 sở, ngành cấp tỉnh (giảm 03 bậc so với năm 2022), Chuyển đổi số xếp hạng 9/22 sở, ngành (tăng 6 bậc so với năm 2022).Đồng chí Hà Thị Đào, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp


Cuộc họp đã nghe báo cáo tóm tắt công tác CCHC, Chuyển đổi số của Sở từ đầu năm 2024 đến nay, kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là những chỉ số chưa đạt điểm tối đa trong từng tiêu chí, tiêu chí thành phần như: lĩnh vực chỉ đạo, điều hành; công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số… Nhấn mạnh nội dung công tác tuyên truyền CCHC, Chuyển đổi số; giải pháp, sáng kiến trong CCHC, Chuyển đổi số; việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC; về tiến độ giải quyết hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC… nhằm để đưa ra giải pháp khắc phục thực hiện trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo của Sở yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo cần nghiêm túc xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, tập trung khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa đã được chỉ ra; đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, tiến độ, thời gian, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Nhất là, người đứng đầu các phòng, đơn vị cần chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và các kế hoạch liên quan của Sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CCHC, Chuyển đổi số, triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở và Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên môi trường mạng, niêm yết công khai kịp thời, đúng quy định các TTHC được UBND tỉnh công bố. Tiếp tục chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm để cải thiện các lỗi phần mềm, tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm,góp phần cải thiện ngày càng tốt hơn môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ, xây dựng chính quyền thân thiện, trong sạch, minh bạch, hiện đại.

thudna