Sign In

Sơn La: Tiếp tục phát triển kinh tế số và xã hội số

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Sơn La năm 2024 - 2025.

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia và phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện, tình hình thực tiễn, Tỉnh Sơn La xác định phát triển kinh tế số và xã hội số với trọng tâm là các nền tảng số, các nền tảng số dùng chung, thống nhất trong toàn tỉnh, ngành, lĩnh vực, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh.
Phát huy sự sáng tạo của người dân trong xã hội số, luôn đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, mang lại tiện ích, hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
Để triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia và phát triển các nền tảng số của địa phương để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Sơn La, mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt từ 10% GRDP của tỉnh; từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15%.
Đến năm 2025, tỷ lệ phủ mạng băng rộng cố định hộ gia đình đạt 80%, phổ cập dịch vụ di động tốc độ cao (4G/%G) đạt 99,56%; tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh đạt 96,52%; tỷ lệ người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%; tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 48,56%.
Thời gian tới, Sơn La sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, phát triển hạ tầng số, băng rộng, siêu rộng, phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025 được UBND tỉnh phê duyệt và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển hạ tầng số đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
Phát triển dữ liệu số, rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản về phát triển dữ liệu số, tài sản dữ liệu, mua bán dữ liệu, dịch vụ dữ liệu để tạo thị trường dữ liệu phát triển lành mạnh, an toàn. Phát triển nhân lực số, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định, hoạch định chính sách và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

thudna