Sign In

Triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024

Ngày 19/02/2024, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh ban ban hành Kế hoạch số 574/KH-TCT triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ của Đề án 06 được thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ, lộ trình, góp phần phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đã giao các nhiệm vụ chung đối với các sở, ban ngành, địa phương, như sau:

Các sở, ban ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2024. Tiếp tục rà soát, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 31/10/2023 về phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tiếp tục thực hiện số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm giàu dữ liệu hệ sinh thái dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Tổ chức cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tiếp tục đổi mới hoạt động Hệ thống chế một cửa, một cửa liên thông các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Kế hoạch của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban ngành, địa phương về các nhiệm vụ tại Đề án 06 để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; nguồn lực triển khai và công tác tuyên truyền về tiện ích của Đề án 06, các mô hình thực hiện Đề án 06, trong đó yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.


Đình Trung - Tuấn Dũng

thunga

Tag: